Ansök om finansiering av aktivitet

 

Utlysningen för medfinansiering av aktiviteter under Skåne Innovation Week 2020 planeras att öppna när nya datum för Skåne Innovation Week bekräftas.


Region Skåne väljer att flytta fram Skåne Innovation Week på grund av den rådande situationen med coronaviruset Covid – 19. Arrangemanget var planerat att genomföras 23-31 maj.
Någon ny tidpunkt är inte bestämd.

Vad menas med medfinansiering?

Region Skåne delar ut totalt 500 000 kr som finansiellt stöd till genomförande och medfinansiering av aktiviteter under Skåne Innovation Week 2020, genom en s k “utlysning” med vissa krav på motprestation. Du som arrangör kan söka ett belopp upp till 25 000 kr av dessa för att delfinansiera de aktiviteter som ni vill anordna. Utlysningen vänder sig i första hand till företagsfrämjande aktörer, innovations- och utvecklingsaktörer, företag, föreningar, branschorganisationer, kunskapsorganisationer och idéburen sektor. Steg B i utlysningen har särskilt fokus på aktiviteter som bidrar till regional spridning och utveckling med fokus på landsbygd samt Steg C som kan sökas av kommun/er i Skåne.

Hur ansöker jag?

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse per mejl. Därefter går vi igenom din ansökan och återkommer till dig med svar om den beviljats eller ej. Har du frågor under processens gång kan du alltid kontakta oss. Glöm inte att anmäla de aktiviteter du inkluderat i denna ansökan genom vårt anmälningsformulär här på sajten. Du behöver anmäla minst 2 st aktiviteter och deadline för att ha skapat konto och skickat in dessa för publicering är den 2 april kl 23.59. Är inte samtliga aktiviteter som omfattas i er ansökan inskickade till kalendern för granskning kan ansökan ej bedömas. Beslut för utlysningen meddelas den 7 april. Ansökningar som beviljas medfinansiering får en särskild inbjudan till att också medverka på Skåne Innovation Days 2020 (datum presenteras under våren), då beviljade aktiviteter och samverkande aktörer kommer att presenteras.

Vilka krav behöver jag uppfylla?

Förutsättningen för att kunna söka medfinansiering är att du som arrangör måste delta med minst två aktiviteter någonstans i Skåne under perioden 23 maj – 31 maj 2020. Fyll i namnet på alla de aktiviteter du ska genomföra (inklusive de/den du arrangerar under Skåne Innovation Week) i formuläret nedan under “Rubrik på aktiviteter”.

Vilka datum och deadlines gäller?

Skicka in din ansökan senast 15 april kl 23.59. Beslut för utlysningen meddelas den 22 april.

Jag vill veta mer

Intresset och engagemanget under 2019 var rekordstort och drygt 60 ansökningar skickades in, där de beviljade ansökningarna genomförde 84 aktiviteter inom ramen för Skåne Innovation Week. Tack för ert engagemang! I sektionen “Bakgrund & mål” nedan hittar du beskrivning av bland annat krav, syfte, prioriteringsområden och mål för medfinansieringen av aktiviteter 2020.

 

Fyll i ansökan för 2020

Ansökan är stängd tills vidare


Om personuppgifter
Dina personuppgifter samlas in och behandlas i formuläret för det ändamål som beskrivs på denna sida. På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

 

BAKGRUND & MÅL FÖR UTLYSNING 2020

1. Bakgrund
Region Skåne utlyser 500 000 kr för genomförande av aktiviteter som ska äga rum under Skåne Innovation Week 2020, 23 maj – 31 maj. Utlysta medel syftar till att få en regional spridning på genomförda aktiviteter och främja samverkan mellan aktörer i regionen.

2019 genomfördes drygt 200 aktiviteter under Skåne Innovation Week. Över 450 organisationer, företag, föreningar och samarbeten medverkade och bidrog till en fantastisk vecka. 2020 satsar vi högre, med ökat fokus på nya samarbeten och regional spridning för att tillsammans skapa en vecka som bidrar till tillväxt och utveckling i Skåne. Som ett led i detta erbjuds återigen en möjlighet att söka medfinansiering genom denna utlysning.

Skåne har stora demografiska förändringar och en växande global konkurrens gör att tillgång till humankapital och stark innovationskraft är avgörande faktorer för att kunna hävda sig internationellt. Därför är det skånska näringslivets framtida förmåga till innovation av stor betydelse. Mot denna bakgrund väljer vi att genomföra en hel vecka om innovation, entreprenörskap och nytänkande. Här ska alla som på något sätt bidrar till att stärka vår innovationskraft i Skåne ha möjlighet att visa upp sig och bidra till mångfalden av aktiviteter. För att gemensamt kraftsamla och bidra till förflyttning mot “En globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt”

2014 beslutade regionfullmäktige att anta Skånes regionala utvecklingsstrategi som utgår från målbilden om Det öppna Skåne 2030. Strategin processades fram i samarbete med skånska utvecklingsaktörer från olika sektorer. I strategin har olika aktörer identifierat och accepterat de utmaningar som finns – men också tagit fasta på Skånes goda förutsättningar. Vår målsättning med Skåne Innovation Week är att utvecklingen och tillväxten i Skåne ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.

Vi vill att årets aktiviteter knyter an till de ansatser som görs både i Skånes regionala utvecklingsstrategi samt Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt. Utifrån dessa perspektiv kommer vi att bedöma förslag på aktiviteter som kommer in.

Vidare ska aktiviteterna som genomförs under veckan äga rum i Skåne och ha innovativ höjd och bör ej vara del av ordinarie verksamhet för att bli aktuella för finansiering. Aktiviteterna ska belysa och lyfta fram ”best practice” i Skåne kopplat till arbete med innovation och utveckling som bidrar till visionen om att: “En globalt konkurrenskraftig ekonomi som driver hållbar tillväxt”

2. Vem kan söka projektmedel?
Utlysningen vänder sig i första hand till företagsfrämjande aktörer, innovations- och utvecklingsaktörer, företag (privata och offentliga), kommuner, föreningar, branschorganisationer, kunskapsorganisationer och idéburen sektor.

3. Vilken typ av aktiviteter kan man söka för att genomföra inom ramen för utlysningen?
Utlysningen öppnar upp för en bred tolkning med fokus på att lyfta fram och dela ”best practice” kopplat till innovation, entreprenörskap och utveckling i Skåne. Det kan handla om att genomföra alltifrån en 1 timmes aktivitet, halvdag, heldag etc. i form av ett:

• frukostmöte
• seminarium
• workshop
• föreläsning
• hackaton
• pitchar
• utbildningsdag
• föredrag
• un-conference
• mobila event
• webbinar
• hearing
• speed-dating
• mässa
• utställning
• rundabordssamtal
• lärandemöten
• pecha-kucha

4. Mål med utlysningen
Målet med utlysningen är att bidra till regional spridning och samverkan kring aktiviteter som  genomförs under Skåne Innovation Week 2020. Utlysningen i tre steg A-B-C är fördelat enligt den ekonomiska ramen fördelas 100 000kr för som högst 10 ansökningar inom Steg A, 300 000kr till som högst 20 ansökningar inom Steg B och 100 000kr till 4 ansökningar inom Steg C

5. Prioriteringsområden
Aktiviteter som söker medfinansiering ifrån aktuell utlysning kan ha fokus på ett eller flera områden. Vi ser positivt både på aktiviteter med en bred ansats såväl som en smalare. Vi kommer att bedöma årets inkomna förslag utifrån hur de bidrar till arbetet med ett eller flera av följande strategidokument:

Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt

Regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030.

Beskrivning: specialiseringsområden

Förutom ovanstående koppling till ett eller flera strategidokument efterfrågar Region Skåne aktiviteter och innehåll som:
• är en särskild aktivitet som inte kan finansieras inom ramen för ordinarie verksamhet
• bidrar till hållbar tillväxt och utveckling i Skåne
• har ett medvetet miljöperspektiv ifråga om genomförandet av aktiviteterna

6. Utlysningsmodell för möjlig finansiering
Utlysningen för aktiviteter under Skåne Innovation Week 2020 kan bevilja finansiering i tre olika steg enligt instruktioner nedan, med hänsyn bla. till antal samverkande aktörer för genomförande av aktivitet, huvudsökande organisation samt för steg B koppling till aktiviteter som bidrar till spridning och utveckling på landsbygden i Skåne:

Steg A: Totalt 10 000 kr kan beviljas två aktörer eller fler som genomför två aktiviteter tillsammans under veckan. Båda aktiviteterna måste äga rum och genomföras under perioden för Skåne Innovation Week 23 maj – 31 maj 202

Steg B: Totalt 15 000 kan beviljas två aktörer eller fler som genomför två aktiviteter tillsammans under veckan.
Huvudfokus för steg B är att bidra till en regional spridning av aktiviteter och främja utvecklingsprojekt som bedrivs på landsbygden i Skåne för medverkan och spridning av arbetssätt, modeller och resultat under Skåne Innovation Week 23-31 maj 2020.

Steg C: Totalt 25 000 kr kan beviljas tre aktörer (minst två kommuner) eller fler som samverkar och genomför minst två aktiviteter. En av aktiviteterna måste genomföras under perioden för Skåne Innovation Week 2020, 23 maj – 31 maj. En möjlighet ges därför att genomföra en aktivitet inför eller efter, när som helst under perioden 1 maj – 31 december 2020. *Steg C kan endast sökas av kommun/kommuner i Skåne som samverkar för genomförandet av de i ansökan presenterade aktiviteterna genom medfinansiering från denna utlysning. Vidare uppmuntras ansökningar med aktiviteter som genomförs på flera orter och/eller i olika kommuner i Skåne (dock inget krav).

7. Bedömning och beslut
Bedömningen sker i konkurrens med övriga ansökningar mot bakgrund av utlysningens ekonomiska utrymme och tilldelning sker utifrån ansökans relevans i förhållande till de angivna kriterierna för utlysningen, med utgångspunkt i efterfrågade prioriteringsområden och mål. Vid beviljad finansiering får erhållna medel användas för relevanta kostnader direkt relaterat till genomförandet av presenterad aktivitet/er. Kostnader för öl/vin alt. annan alkoholhaltig dryck i samband med aktiviteter/mingel godkänns ej. I samband med uppföljning ska en enkel utgiftsrapport bifogas. Beslutet kring tilldelning av medel ifrån utlysningen fattas av projektgruppen för Skåne Innovation Week 2020, där arbetet leds av Karl Philip Barakate, projektledare Skåne Innovation Week.

8. Utlysningstid, ansökan samt projektperiod
Utlysningstiden är 10 mars – 15 april 2020.

Datum för besked: 22 april och utbetalning av beviljade medel till sökt aktivitet sker så snart den sökande/sökanden har godkänt villkor och överenskommelsen samt fått sina aktiviteter publicerade i kalendern för Skåne Innovation Week. Aktiviteterna som beviljas medel i steg A skall genomföras under perioden för Skåne Innovation Week 23 maj – 31 maj 2020.

9. Marknadsföring
Varje aktör som beviljas medel för att genomföra aktivitet kommer att marknadsföras på vår webbsite för Skåne Innovation Week samt i andra kanaler kopplade till Region Skåne, regional utveckling. Vi uppmuntrar dock att varje arrangör/organisation fokuserar på spridning av sina egna aktiviteter under veckan så de når rätt målgrupp och kan stärka helheten av en gemensam regional innovationsvecka som bidrar till långsiktig tillväxt och utveckling i Skåne.

10. Uppföljning och utvärdering
Ansökningar som beviljas medel för att genomföra aktiviteter under Skåne Innovation Week 2020 kommer att vara med i en utvärdering och få ta del av dess resultat. Utvärderingen kommer att genomföras under vecka 24.