Ansök om finansiering av aktivitet

  ANSÖKAN ÄR STÄNGD FÖR 2018

Behöver du en extra skjuts för att komma igång med din aktivitet? Region Skåne erbjuder möjlighet till medfinansiering av aktiviteter som planeras under Skåne Innovation Week. OBS. Ansökan för 2018 är stängd.

Vad menas med medfinansiering?

Region Skåne delar ut totalt 500 000 kr som finansiellt stöd till genomförande av aktiviteter under Skåne Innovation Week 2018, genom en s k “utlysning” med vissa krav på motprestation. Du som arrangör kan söka upp till 25 000 kr av dessa för att delfinansiera de aktiviteter som ni vill anordna. Utlysningen vänder sig i första hand till företagsfrämjande aktörer, innovations- och utvecklingsaktörer, företag, föreningar, branschorganisationer, kunskapsorganisationer och idéburen sektor.

Hur ansöker jag?

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse per mejl. Därefter går vi igenom din ansökan och återkommer till dig med svar om den beviljats eller ej. Har du frågor under processens gång kan du alltid kontakta oss.

Vilka krav behöver jag uppfylla?

Förutsättningen för att kunna söka medfinansiering är att du som arrangör måste delta med minst två aktiviteter någonstans i Skåne under perioden 28 maj-1 juni. Fyll i namnet på alla de aktiviteter du ska genomföra (inklusive de/den du arrangerar under Skåne Innovation Week) i formuläret nedan under “Rubrik på aktiviteter”.

Jag vill veta mer

I sektionen “Bakgrund & mål” nedan hittar du beskrivning av bland annat krav, syfte, prioriteringsområden och mål för finansieringen.

 

Här ansöker du om medfinansiering av aktivitet


Ansökan för 2018 är stängd.


 

 

BAKGRUND & MÅL FÖR UTLYSNING 2018

1. Bakgrund
Region Skåne utlyser 500 000 kr för genomförande av aktiviteter som ska äga rum under Skåne Innovation Week 2018, 28 maj – 1 juni. Utlysta medel syftar till att få en regional spridning på genomförda aktiviteter och främja samverkan mellan aktörer i regionen.

2017 genomfördes drygt 140 aktiviteter under Skåne Innovation Week. Över 200 organisationer medverkade och bidrog till en fantastisk vecka. 2018 satsar vi högre, med ökat fokus på nya samarbeten och regional spridning. Som ett led i detta erbjuds återigen en möjlighet att söka medfinansiering genom denna utlysning.

Skåne har stora demografiska förändringar och en växande global konkurrens gör att tillgång till humankapital och stark innovationskraft är avgörande faktorer för att kunna hävda sig internationellt. Därför är det skånska näringslivets framtida förmåga till innovation av stor betydelse. Mot denna bakgrund väljer vi att genomföra en hel vecka om innovation, entreprenörskap och nytänkande. Här ska alla som på något sätt bidrar till att stärka vår innovationskraft i Skåne ha möjlighet att visa upp sig och bidra till mångfalden av aktiviteter.

2014 beslutade regionfullmäktige att anta Skånes regionala utvecklingsstrategi som utgår från målbilden om Det öppna Skåne 2030. Strategin processades fram i samarbete med skånska utvecklingsaktörer från olika sektorer. I strategin har olika aktörer identifierat och accepterat de utmaningar som finns – men också tagit fasta på Skånes goda förutsättningar. Skånes regionala utvecklingsstrategi har fem prioriterade ställningstaganden. Innovation relaterar till alla då det är ett viktigt verktyg i arbetet för att nå ställningstagandena. Vår målsättning med Skåne Innovation Week är att utvecklingen och tillväxten i Skåne ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.

Vi vill att årets aktiviteter knyter an till de ansatser som görs både i Skånes regionala utvecklingsstrategi samt den internationella innovationsstrategin. Utifrån dessa perspektiv kommer vi att bedöma förslag på aktiviteter som kommer in.

Vidare ska aktiviteterna som genomförs under veckan äga rum i Skåne och ha innovativ höjd och bör ej vara del av ordinarie verksamhet för att bli aktuella för finansiering. Aktiviteterna ska belysa och lyfta fram ”best practice” i Skåne kopplat till arbete med innovation och utveckling som bidrar till visionen: Skåne – Europas mest innovativa region 2020.

2. Vem kan söka projektmedel?
Utlysningen vänder sig i första hand till företagsfrämjande aktörer, innovations- och utvecklingsaktörer, företag (privata och offentliga), föreningar, branschorganisationer, kunskapsorganisationer och idéburen sektor.

3. Vilken typ av aktiviteter kan man söka för att genomföra inom ramen för utlysningen?
Utlysningen öppnar upp för en bred tolkning med fokus på att lyfta fram och dela ”best practice” kopplat till innovation, entreprenörskap och utveckling i Skåne. Det kan handla om att genomföra alltifrån en 1 timmes aktivitet, halvdag, heldag etc. i form av ett:

• frukostmöte
• seminarium
• workshop
• föreläsning
• hackaton
• pitchar
• utbildningsdag
• föredrag
• un-conference
• mobila event
• webbinar
• hearing
• speed-dating
• mässa
• utställning
• rundabordssamtal
• lärandemöten
• pecha-kucha

4. Mål med utlysningen
Målet med utlysningen är att bidra till regional spridning och samverkan kring aktiviteter som i Steg A genomförs under Skåne Innovation Week 2018 och för steg B under Skåne Innovation Week 2018, men även med möjlighet att genomföra någon av aktiviteterna senast 31 december – 2018.

5. Prioriteringsområden
Aktiviteter som söker medfinansiering ifrån aktuell utlysning kan ha fokus på ett eller flera områden. Vi ser positivt både på aktiviteter med en bred ansats såväl som en smalare. Vi kommer att bedöma årets inkomna förslag utifrån hur de bidrar till arbetet med ett eller flera av följande strategidokument:

Internationella innovationsstrategin för Skåne 2012 – 2020.

Regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030.

Skånes tre innovationsområden: smarta material, hållbara städer och personlig hälsa.

Förutom ovanstående koppling till ett eller flera strategidokument efterfrågar Region Skåne projekt som:
• är en särskild aktivitet och inte en del av ordinarie verksamhet
• har ett medvetet miljöperspektiv ifråga om genomförandet av aktiviteterna

6. Utlysningsmodell för möjlig finansiering
Utlysningen för aktivitet under Skåne Innovation Week 2018 kan bevilja finansiering i två olika steg beroende på antal samverkande aktörer för genomförande av aktivitet, enligt nedan:

A: Totalt 10 000 kr kan beviljas två aktörer eller fler som genomför två aktiviteter tillsammans under veckan. (kan vara olika aktiviteter på samma ort eller likadan aktivitet men på olika orter). Båda aktiviteterna måste äga rum och genomföras under perioden för Skåne Innovation Week 28 maj – 1 juni 2018.

B: Totalt 25 000 kr kan beviljas tre aktörer eller fler som samverkar och genomför tre aktiviteter. Minst två av aktiviteterna måste genomföras under perioden för Skåne Innovation Week 2018, 28 maj – 1 juni. En möjlighet ges därför att genomföra en aktivitet när som helst under perioden 1 april – 31 december 2018. *Vi ser gärna att en av aktörerna som är med i samverkan för steg B är en kommun (dock inget krav). Vidare uppmuntras ansökningar med aktiviteter som genomförs på flera orter och i olika kommuner i Skåne.

7. Bedömning och beslut
Bedömningen sker i konkurrens med övriga ansökningar mot bakgrund av utlysningens ekonomiska utrymme och tilldelning sker utifrån ansökans relevans i förhållande till de angivna kriterierna för utlysningen, med utgångspunkt i efterfrågade prioriteringsområden och mål. Vid beviljad finansiering får erhållna medel användas för relevanta kostnader direkt relaterat till genomförandet av presenterad aktivitet/er. Kostnader för öl/vin alt. annan alkoholhaltig dryck i samband med aktiviteter/mingel godkänns ej. I samband med uppföljning ska en enkel utgiftsrapport bifogas. Beslutet kring tilldelning av medel ifrån utlysningen fattas av projektgruppen för Skåne Innovation Week 2018, där arbetet leds av Karl Philip Barakate, projektledare Skåne Innovation Week.

8. Utlysningstid, ansökan samt projektperiod
Utlysningstiden är 14 feb – 9 mars 2018.

Datum för besked: 22 mars och utbetalning av beviljade medel till sökt aktivitet sker så snart den sökande/sökanden har godkänt villkor och överenskommelsen samt fått sina aktiviteter publicerade i kalendern för Skåne Innovation Week. Aktiviteterna som beviljas medel i steg A skall genomföras under perioden för Skåne Innovation Week 28 maj – 1 juni 2018. För steg B skall minst två av aktiviteterna genomföras under perioden för Skåne Innovation Week och möjlighet ges därför att genomföra en aktivitet närsomhelst under perioden 1 april – 31 december 2018.

9. Marknadsföring
Varje aktör som beviljas medel för att genomföra aktivitet kommer att marknadsföras på vår webbsite för Skåne Innovation Week samt i andra kanaler kopplade till Region Skåne, regional utveckling.

10. Uppföljning och utvärdering
Alla de som beviljas medel för att genomföra aktiviteter under Skåne Innovation Week 2018 kommer att vara med i vår utvärdering och få ta del av dess resultat. Utvärderingen kommer att genomföras under vecka 23-24. Resultatet kommer att mailas ut vecka 26.