Ansök om finansiering av aktivitet

 

Vi har nu stängt utlysningen. Intresset och engagemanget i år har varit rekordstort och drygt 60 ansökningar har kommit in, som tillsammans planerar över 150 aktiviteter. Den 2 och 3 april skickade vi ut beslut om finansiering till alla sökande. Tack för ert engagemang!


Behöver du en extra skjuts för att komma igång med din aktivitet? Region Skåne erbjuder möjlighet till medfinansiering av aktiviteter som planeras under Skåne Innovation Week.

Vad menas med medfinansiering?

Region Skåne delar ut totalt 500 000 kr som finansiellt stöd till genomförande av aktiviteter under Skåne Innovation Week 2019, genom en s k “utlysning” med vissa krav på motprestation. Du som arrangör kan söka upp till 25 000 kr av dessa för att delfinansiera de aktiviteter som ni vill anordna. Utlysningen vänder sig i första hand till företagsfrämjande aktörer, innovations- och utvecklingsaktörer, företag, föreningar, branschorganisationer, kunskapsorganisationer och idéburen sektor.

Hur ansöker jag?

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse per mejl. Därefter går vi igenom din ansökan och återkommer till dig med svar om den beviljats eller ej. Har du frågor under processens gång kan du alltid kontakta oss. Glöm inte att anmäla de aktiviteter du inkluderat i denna ansökan genom vårt anmälningsformulär här på sajten. Du behöver anmäla minst 2 st aktiviteter och deadline för att ha skapat konto och skickat in dessa för publicering är den 26 mars kl 23.59. Är inte samtliga aktiviteter som omfattas i er ansökan inskickade till kalendern för granskning kan ansökan ej bedömas. Beslut för utlysningen meddelas till den 2 april.

Vilka krav behöver jag uppfylla?

Förutsättningen för att kunna söka medfinansiering är att du som arrangör måste delta med minst två aktiviteter någonstans i Skåne under perioden 23 maj – 29 maj 2019. Fyll i namnet på alla de aktiviteter du ska genomföra (inklusive de/den du arrangerar under Skåne Innovation Week) i formuläret nedan under “Rubrik på aktiviteter”.

Vilka datum och deadlines gäller?

Skicka in din ansökan senast 26 mars kl 23.59. Beslut för utlysningen meddelas den 2 april.

Jag vill veta mer

I sektionen “Bakgrund & mål” nedan hittar du beskrivning av bland annat krav, syfte, prioriteringsområden och mål för finansieringen.

 

Fyll i ansökan


Ansökan för 2019 är stängd.


Om personuppgifter
Dina personuppgifter samlas in och behandlas i formuläret för det ändamål som beskrivs på denna sida. På skane.se/personuppgifter kan du läsa mer om dina rättigheter samt hur och varför Region Skåne hanterar personuppgifter.

 

BAKGRUND & MÅL FÖR UTLYSNING 2019

1. Bakgrund
Region Skåne utlyser 500 000 kr för genomförande av aktiviteter som ska äga rum under Skåne Innovation Week 2019, 23 maj – 29 maj. Utlysta medel syftar till att få en regional spridning på genomförda aktiviteter och främja samverkan mellan aktörer i regionen.

2018 genomfördes drygt 200 aktiviteter under Skåne Innovation Week. Över 375 organisationer, företag, föreningar och samarbeten medverkade och bidrog till en fantastisk vecka. 2019 satsar vi högre, med ökat fokus på nya samarbeten och regional spridning för att tillsammans skapa en vecka som bidrar till tillväxt och utveckling i Skåne. Som ett led i detta erbjuds återigen en möjlighet att söka medfinansiering genom denna utlysning.

Skåne har stora demografiska förändringar och en växande global konkurrens gör att tillgång till humankapital och stark innovationskraft är avgörande faktorer för att kunna hävda sig internationellt. Därför är det skånska näringslivets framtida förmåga till innovation av stor betydelse. Mot denna bakgrund väljer vi att genomföra en hel vecka om innovation, entreprenörskap och nytänkande. Här ska alla som på något sätt bidrar till att stärka vår innovationskraft i Skåne ha möjlighet att visa upp sig och bidra till mångfalden av aktiviteter.

2014 beslutade regionfullmäktige att anta Skånes regionala utvecklingsstrategi som utgår från målbilden om Det öppna Skåne 2030. Strategin processades fram i samarbete med skånska utvecklingsaktörer från olika sektorer. I strategin har olika aktörer identifierat och accepterat de utmaningar som finns – men också tagit fasta på Skånes goda förutsättningar. Skånes regionala utvecklingsstrategi har fem prioriterade ställningstaganden. Innovation relaterar till alla då det är ett viktigt verktyg i arbetet för att nå ställningstagandena. Vår målsättning med Skåne Innovation Week är att utvecklingen och tillväxten i Skåne ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.

Vi vill att årets aktiviteter knyter an till de ansatser som görs både i Skånes regionala utvecklingsstrategi samt den internationella innovationsstrategin. Utifrån dessa perspektiv kommer vi att bedöma förslag på aktiviteter som kommer in.

Vidare ska aktiviteterna som genomförs under veckan äga rum i Skåne och ha innovativ höjd och bör ej vara del av ordinarie verksamhet för att bli aktuella för finansiering. Aktiviteterna ska belysa och lyfta fram ”best practice” i Skåne kopplat till arbete med innovation och utveckling som bidrar till visionen om att: Skåne – skall vara en av världens med innovativa regioner 2030.

2. Vem kan söka projektmedel?
Utlysningen vänder sig i första hand till företagsfrämjande aktörer, innovations- och utvecklingsaktörer, företag (privata och offentliga), föreningar, branschorganisationer, kunskapsorganisationer och idéburen sektor.

3. Vilken typ av aktiviteter kan man söka för att genomföra inom ramen för utlysningen?
tlysningen öppnar upp för en bred tolkning med fokus på att lyfta fram och dela ”best practice” kopplat till innovation, entreprenörskap och utveckling i Skåne. Det kan handla om att genomföra alltifrån en 1 timmes aktivitet, halvdag, heldag etc. i form av ett:

• frukostmöte
• seminarium
• workshop
• föreläsning
• hackaton
• pitchar
• utbildningsdag
• föredrag
• un-conference
• mobila event
• webbinar
• hearing
• speed-dating
• mässa
• utställning
• rundabordssamtal
• lärandemöten
• pecha-kucha

4. Mål med utlysningen
Målet med utlysningen är att bidra till regional spridning och samverkan kring aktiviteter som i Steg A genomförs under Skåne Innovation Week 2019 och för steg B under Skåne Innovation Week 2019, men även med möjlighet att genomföra någon av aktiviteterna senast 31 december – 2019.

5. Prioriteringsområden
Aktiviteter som söker medfinansiering ifrån aktuell utlysning kan ha fokus på ett eller flera områden. Vi ser positivt både på aktiviteter med en bred ansats såväl som en smalare. Vi kommer att bedöma årets inkomna förslag utifrån hur de bidrar till arbetet med ett eller flera av följande strategidokument:

Internationella innovationsstrategin för Skåne 2012 – 2020.

Regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030.

Skånes tre innovationsområden: smarta material, hållbara städer och personlig hälsa.

Förutom ovanstående koppling till ett eller flera strategidokument efterfrågar Region Skåne projekt som:
• är en särskild aktivitet och inte en del av och finansieras av ordinarie verksamhet
• bidrar till tillväxt och utveckling i Skåne
• har ett medvetet miljöperspektiv ifråga om genomförandet av aktiviteterna

6. Utlysningsmodell för möjlig finansiering
Utlysningen för aktivitet under Skåne Innovation Week 2019 kan bevilja finansiering i två olika steg beroende på antal samverkande aktörer för genomförande av aktivitet, enligt nedan:

A: Totalt 10 000 kr kan beviljas två aktörer eller fler som genomför två aktiviteter tillsammans under veckan. (kan vara olika aktiviteter på samma ort eller likadan aktivitet men på olika orter). Båda aktiviteterna måste äga rum och genomföras under perioden för Skåne Innovation Week 23 maj – 29 maj 2019.

B: Totalt 25 000 kr kan beviljas tre aktörer eller fler som samverkar och genomför tre aktiviteter. Minst två av aktiviteterna måste genomföras under perioden för Skåne Innovation Week 2019, 23 maj – 29 maj. En möjlighet ges därför att genomföra en aktivitet när som helst under perioden 1 maj – 31 december 2019. *Vi ser gärna att en av aktörerna som är med i samverkan för steg B är en kommun (dock inget krav). Vidare uppmuntras ansökningar med aktiviteter som genomförs på flera orter och i olika kommuner i Skåne.

7. Bedömning och beslut
Bedömningen sker i konkurrens med övriga ansökningar mot bakgrund av utlysningens ekonomiska utrymme och tilldelning sker utifrån ansökans relevans i förhållande till de angivna kriterierna för utlysningen, med utgångspunkt i efterfrågade prioriteringsområden och mål. Vid beviljad finansiering får erhållna medel användas för relevanta kostnader direkt relaterat till genomförandet av presenterad aktivitet/er. Kostnader för öl/vin alt. annan alkoholhaltig dryck i samband med aktiviteter/mingel godkänns ej. I samband med uppföljning ska en enkel utgiftsrapport bifogas. Beslutet kring tilldelning av medel ifrån utlysningen fattas av projektgruppen för Skåne Innovation Week 2019, där arbetet leds av Karl Philip Barakate, projektledare Skåne Innovation Week.

8. Utlysningstid, ansökan samt projektperiod
Utlysningstiden är 1 mars – 26 mars 2019.

Datum för besked: 2 april och utbetalning av beviljade medel till sökt aktivitet sker så snart den sökande/sökanden har godkänt villkor och överenskommelsen samt fått sina aktiviteter publicerade i kalendern för Skåne Innovation Week. Aktiviteterna som beviljas medel i steg A skall genomföras under perioden för Skåne Innovation Week 23 maj – 29 maj 2019. För steg B skall minst två av aktiviteterna genomföras under perioden för Skåne Innovation Week och möjlighet ges därför att genomföra en aktivitet närsomhelst under perioden 1 maj – 31 december 2019.

9. Marknadsföring
Varje aktör som beviljas medel för att genomföra aktivitet kommer att marknadsföras på vår webbsite för Skåne Innovation Week samt i andra kanaler kopplade till Region Skåne, regional utveckling. Vi uppmuntrar dock att varje arrangör/organisation fokuserar på spridning av sina egna aktiviteter under veckan så de når rätt målgrupp och kan stärka helheten av en gemensam regional innovationsvecka som bidrar till långsiktig tillväxt och utveckling i Skåne.

10. Uppföljning och utvärdering
Ansökningar som beviljas medel för att genomföra aktiviteter under Skåne Innovation Week 2019 kommer att vara med i en utvärdering och få ta del av dess resultat. Utvärderingen kommer att genomföras under vecka 24.